ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

ประเภทงานตรวจสอบ

การบริหารเงินยืมทดรองจ่าย

ประเด็นที่ตรวจพบ
ข้อเสนอแนะ
*การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบที่สถาบันฯ กำหนด
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ไม่ได้ตรวจสอบความครบถ้วนของรายละเอียดที่สำคัญในสัญญายืมเงินทดรองจ่าย ก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม เช่น สัญญาไม่ระบุวันที่ยืมเงิน / ไม่ระบุวันที่ได้รับเงิน
2. จัดทำสัญญายืมเงินทดรองจ่าย โดยระบุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมกันในสัญญาการยืมเงินฉบับเดียว ซึ่งอาจทำให้การนับวันครบกำหนดส่งใช้คืนเงินยืมไม่ถูกต้อง
3. ผู้ยืมเงินทดรองจ่าย ไม่ได้นำเอกสารใบสำคัญ การจ่ายเงินและนำเงินส่วนที่เหลือ มาดำเนินการคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่ได้ทำเรื่องชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น เพื่อขอขยายระยะเวลาการคืนเงินยืมต่ออธิการบดี ซึ่งจำนวนเงินที่ยืมมีจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูง
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการติดตามให้ผู้ยืม นำใบสำคัญการจ่ายเงินและเงินส่วนที่เหลือ มาดำเนินการส่งใช้คืนเงินยืมเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการส่งใช้คืนเงินยืม พร้อมทั้งให้ผู้ยืมเงินชี้แจงสาเหตุการยืมเงินทดรองจ่ายมาถือครองไว้เป็นเวลานาน และไม่ได้รายงานให้หัวหน้าของผู้ยืมรับทราบ
5. สัญญายืมเงินทดรองจ่าย มีการยืมเกินความ จำเป็นและมีการส่งใช้คืนเงินยืมเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการส่งใช้ใบสำคัญการจ่ายเงินและคืนเป็นเงินสดมากกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ยืมและไม่ได้ชี้แจงสาเหตุดังกล่าว ซึ่งจำนวนเงินที่ยืมมีจำนวนเงินค่อนข้างสูง
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมเงินยืมทดรองจ่าย ต้องตรวจสอบความครบถ้วนของรายละเอียดที่สำคัญในสัญญายืมเงิน ก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ
2. สำนักงานคลัง สำนักงานอธิการบดี ควรกำหนดหลักเกณฑ์ หรือ แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการ ยืมเงินทดรองจ่ายให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ในการควบคุมดูแลเงินยืมทดรองจ่าย และผู้ยืมเงินยืมทดรองจ่าย ปฏิบัติให้เหมือนกัน เช่น การอนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่ายควรให้ยืมเงินเท่าที่จำเป็น กรณีมีการส่งใช้คืนเงินยืมเป็นเงินสดมากกว่าร้อยละ 30 ควรให้ผู้ยืมชี้แจงสาเหตุเพื่อป้องกันปัญหาการขาดสภาพคล่องในการดำเนินงานของหน่วยงาน และลดความเสี่ยงจากการนำเงินยืมไปใช้ ผิดวัตถุประสงค์ของการยืม และสัญญายืมเงิน ไม่ควรระบุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมกันในสัญญาการยืมเงินฉบับเดียว อาจทำให้การนับวันครบกำหนดเพื่อส่งใช้คืนเงินยืมไม่ถูกต้อง และควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในสัญญาการยืมเงินกรณีที่ผู้ยืมไม่ส่งใช้คืนเงินยืมตามระยะเวลาที่กำหนด
3. ในกรณีที่ผู้ยืมเงินทดรองจ่าย ไม่ส่งใช้คืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ยืมทราบ (กรณีติดตามทวงถามเป็นหนังสือมากกว่า 1 ครั้ง) และติดตามให้ผู้ยืมนำเงินดังกล่าวมาชำระคืนโดยเร็วและรายงานสถานะลูกหนี้ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานทราบทุกเดือน
Scroll to Top