ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

ประเภทงานตรวจสอบ

การตรวจสอบลูกหนี้ร้านค้าของสถาบัน

ประเด็นที่ตรวจพบ
ข้อเสนอแนะ
1. ลูกหนี้ร้านค้าของสถาบันมียอดค้างชำระ เป็นจำนวน ที่ค่อนข้างสูง และไม่พบการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้จนถึงที่สุด
2. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามสัญญาเช่าที่กำหนด กรณีผู้เช่าค้างชำระค่าเช่าเกิน 2 งวดขึ้นไป ผู้ให้เช่า (หน่วยงานของสถาบันที่รับผิดชอบ) ไม่ได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาเช่ากับผู้เช่า ทำให้มียอดลูกหนี้ค้างจ่ายเป็นเวลานานที่ไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคและค่าอื่นๆ ได้ และทำให้สูญเสียรายได้จากการให้เช่าพื้นที่กับผู้เช่ารายใหม่
3. การควบคุมภายในด้านการจัดเก็บสัญญาลูกหนี้ร้านค้าไม่เป็นระบบ อาจเสี่ยงต่อการที่เอกสารเกิดการสูญหาย
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการติดตามลูกหนี้ร้านค้าค้างชำระ จัดทำรายงานสรุปยอดลูกหนี้คงค้างของแต่ละเดือน เพื่อนำยอดคงค้างไปรวมกับในใบแจ้งหนี้ของเดือนถัดไปให้ถูกต้อง
2. ติดตามทวงถามลูกหนี้ร้านค้าที่ค้างชำระเกิน 2 เดือน และให้ถือปฏิบัติตามสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ อย่างเคร่งครัด
3. จัดทำรายงานสรุปผล และการติดตามทวงถามลูกหนี้ร้านค้าให้ผู้ควบคุมดูแลสอบทานความถูกต้อง และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน
4. เจ้าหน้าที่การเงิน ควรประสานงานกับสำนักงานนิติการเพื่อปรึกษาประเด็นสัญญาเช่าลูกหนี้ร้านค้าที่สูญหายในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
5. สำนักงานบริหารทรัพย์สิน จัดทำแนวปฏิบัติในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารลูกหนี้ร้านค้า เช่น แนวทางการติดตามทวงถาม การบอกเลิกสัญญา การจัดเก็บสัญญาเพื่อป้องกันการสูญหาย โดยแจ้งเวียนเพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
Scroll to Top