ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

ประเภทงานตรวจสอบ

การตรวจสอบโครงการ บริการวิชาการให้กับ บุคคลภายนอก หรือ หน่วยงานภายนอกสถาบัน

ประเด็นที่ตรวจพบ
ข้อเสนอแนะ
1. ค่าใช้จ่ายของโครงการบริการวิชาการที่ได้รับอนุมัติ ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมการดำเนินงานที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นต้น
2. ไม่พบการประเมินผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุดการให้บริการวิชาการของโครงการ ทำให้ไม่ทราบถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโครงการ รวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณถัดไป
3. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ของส่วนงานวิชาการ มีการใช้ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการบริการวิชาการไม่เหมือนกัน
1. ในการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายควรให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ
2. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ควรจัดทำสรุปผลรายงานภาพรวมการดำเนินงานของโครงการ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค ผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบและเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณถัดไป
3. ให้สำนักงานคลัง สำนักงานอธิการบดี ทบทวนปรับปรุงระเบียบการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการหรือการจัดนิทรรศการ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติที่เป็นจริง โดยอาจนำระเบียบกระทรวงการคลังมาพิจารณาเป็นต้นแบบเพื่อให้ส่วนงานถือปฏิบัติให้เหมือนกัน
Scroll to Top