ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

ประเภทงานตรวจสอบ

การบริหารงานวิจัยจากกองทุนวิจัยสถาบัน

ประเด็นที่ตรวจพบ
ข้อเสนอแนะ
1. การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศตามที่สถาบันกำหนด และการนำส่งเอกสารผลงานวิจัย (เล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ) มีความล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญา

2. ระบบการติดตามให้นักวิจัยดำเนินการวิจัยให้ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงการติดตามผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยที่นำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ต่อชุมชุนได้อย่างไร

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรมีการติดตามการจัดทำรายงานการเงิน ของนักวิจัยให้ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด รวมถึงการติดตามผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัย ที่นำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ต่อชุมชุนได้อย่างไร

2. ควรจัดทำเป็นประกาศสถาบัน เรื่อง แนวทาง Ccentralized Research Fund และการบริหารจัดการการเงินในปีถัดไป เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยได้รับทราบแนวทางหรือนโยบายการวิจัยของสถาบันอย่างทั่วถึง
3. จัดให้มีหน่วยงานหรือบุคลากรที่ช่วยให้คำแนะนำหรือให้ความรู้ในการทำรายการค่าใช้จ่าย เอกสาร ตั้งเบิกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และติดตามอาจารย์หรือนักวิจัยให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และรายงานการเบิก – จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งควรมีมาตรการเร่งรัดในกรณีที่งานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และมีการสังเคราะห์ผลงานวิจัยที่นำไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างไรบ้าง

Scroll to Top