ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

ประเภทงานตรวจสอบ

เดินทางไปราชการในประเทศ

ประเด็นที่ตรวจพบ
ข้อเสนอแนะ
1. บันทึกขออนุมัติเดินทางไม่ระบุวิธีการเดินทาง
2. ซื้อบัตรโดยสารผ่านตัวแทนจําหน่ายใบเสร็จรับเงินไม่แนบรายละเอียดการเดินทางเที่ยวบินเวลา วันที่เดินทาง
3. เดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวไม่ระบุระยะทางในการเดินทาง
4. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินในการจ่ายค่าพาหนะรับจ้างไม่ระบุเหตุผลความจําเป็น
เจ้าหน้าที่การเงินสอบทานเอกสารการขออนุมัติ และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนตามที่ระเบียบกําหนด พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจําเป็นหากมีกรณีที่ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัว และแนบเอกสารการคํานวณระยะทางในการเดินทางให้ถูกต้อง
Scroll to Top