ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

ประเภทงานตรวจสอบ

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ประเด็นที่ตรวจพบ
ข้อเสนอแนะ
1. ใบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาไม่ระบุรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน วันที่ในการปฏิบัติงานไม่ตรงกับวันที่เบิกจ่าย
2. คํานวณการเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาไม่ถูกต้องตรงกับการบันทึกการลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลา(เครื่องลงเวลา)
เจ้าหน้าที่การเงินสอบทานเอกสารประกอบการขออนุมัติ(รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน วันที่ปฏิบัติงาน) ทั้งก่อนและหลังให้ถูกต้องตรงตามที่ได้ขออนุมัติไว้ในเบื้องต้นพร้อม ทั้งตรวจสอบเปรียบเทียบเอกสารบันทึกการลงเวลาให้ตรงกับชั่วโมงการปฏิบัติงานที่ขออนุมัติไว้
Scroll to Top