ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

ประเภทงานตรวจสอบ

การตรวจสอบการ บริหารงานวิจัย(เงินงบประมาณและเงินรายได้)

ประเด็นที่ตรวจพบ
ข้อเสนอแนะ
1. หลักฐานการจ่ายเงินที่ใช้ประกอบการจ่ายเงินมีไม่ครบถ้วนถูกต้อง เช่น ใบสําคัญรับเงิน สัญญาใบสั่งจ้าง/คําสั่งจ้าง สําเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน
2. กรณีการจ้างเหมาบริการรถยนต์เพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานวิจัยนอกสถานที่ รายละเอียดในใบสําคัญรับเงินไม่สมบูรณ์ เช่น สถานที่ที่ไปปฏิบัติงานวิจัย จํานวนวัน/จํานวนรถที่จ้างเหมาบริการ
3. ไม่จัดทํารายงานฐานะการเงิน รายรับ–รายจ่าย ของโครงการวิจัยเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงานโครงการวิจัยไม่ปิดบัญชีธนาคารเมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ และนําดอกเบี้ยรับ(ถ้ามี) พร้อมสรุปรายงานส่งให้สํานักงานคลังเพื่อนําเข้าเป็นรายได้ของสถาบันต่อไป
4. ไม่มีหลักฐานการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่สังกัดแนบประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างจังหวัด
5. การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนถูกต้องและเป็นหมวดหมู่ เพื่อรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป
1. จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานและตัวอย่างการจัดทําเอกสารให้ความรู้หรือมีตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับการบริหารเงินโครงการวิจัย เพื่อให้นักวิจัยได้เข้าใจ และนําไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน และกําหนดนโยบายของผู้บริหารเกี่ยวกับการกํากับดูแล และติดตามการบริหารงานวิจัย
2. ทบทวนปรับปรุง ระเบียบ/ประกาศ/คู่มือ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้มีความรัดกุม และมีความครบถ้วน โดยเฉพาะตัวอย่างของการจัดทํา การจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายเงิน การจัดทํารายงานการรับ-การจ่ายเงิน และรายงานการเงิน
3. กําหนดให้มีบุคลากร ทําหน้าที่ควบคุมให้คําปรึกษา และอํานวยความสะดวกด้านบริหารงานวิจัยให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงินให้กับนักวิจัย
4. ให้มีการติดตามการจัดทํารายงานการเงินของนักวิจัยให้ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด
Scroll to Top