ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

การประชุมปิดตรวจ
เรื่อง การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง การตรวจสอบการติดตามผลสัมฤทธิ์ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 งานตรวจสอบได้ประชุมปิดตรวจ ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 9 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล. ดังนี้
1) เรื่อง การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ประชุมร่วมกับ สำนักงานพัสดุ
2) เรื่อง การตรวจสอบการติดตามผลสัมฤทธิ์ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค ประชุมร่วมกับ สำนักงานพัสดุ สำนักงานคลัง
   และสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

Scroll to Top