ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

การประชุมเปิด/ปิดตรวจ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประชุมเปิดตรวจ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์

การประชุมปิดตรวจ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์

การประชุมปิดตรวจ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานสภาสถาบัน

Scroll to Top