ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

การประชุมปิดตรวจ การจ่ายเงินค่าตอบแทน กรณีเข้าไปศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น Prelim

การประชุมปิดตรวจ การจ่ายเงินค่าตอบแทน กรณีเข้าไปศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น Prelim กับสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) ในวันที่          4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 9

Scroll to Top