ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

การเปิด/ปิดตรวจงบการเงินและบัญชีปีงบประมาณ 2566

 การเปิด/ปิดตรวจ งบการเงินและบัญชี เป็นการดำเนินงานตรวจสอบตามแผนการตรวจประจำปีงบประมาณ 2566 ช่วงระหว่าง วันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม   พ.ศ. 2566 จำนวน 4 หน่วยงาน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประชุมปิดตรวจ งบการเงินสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1-2) ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 9

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประชุมปิดตรวจ งบการเงินโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2) 

ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศูนย์เกษตร อาหารและพลังงาน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ประชุมปิดตรวจ งบการเงินศูนย์เกษตร อาหารและพลังงาน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2) 

ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ด้วยระบบ Zoom

โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประชุมปิดตรวจ งบการเงินโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2) 

ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Scroll to Top