ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

บุคลากร

จันทนา อนันต์ธนพล

ตำแหน่งงาน หัวหน้างานตรวจสอบ
อีเมล์ –
เบอร์โทร สายใน  –
โทรสาร 02-329-8241                    ประกาศนียบัตร : –

ปิยะมล บุญชื่น

ตำแหน่งงาน นักตรวจสอบภายใน
อีเมล์ piyamon.bu@kmitl.ac.th
เบอร์โทร สายใน  3239
โทรสาร 02-329-8241                    ประกาศนียบัตร : CPIAT

ศรุดา โพธิ์พันธุ์

ตำแหน่งงาน นักตรวจสอบภายใน
อีเมล์ saruda.ph@kmitl.ac.th
เบอร์โทร สายใน  3239
โทรสาร 02-329-8242

อรทัย จันทร์แจ้ง

ตำแหน่งงาน นักตรวจสอบภายใน
อีเมล์ orathai.ju@kmitl.ac.th
เบอร์โทร สายใน  3239
โทรสาร 02-329-8242

ศุภวรรณ ปราณี

ตำแหน่งงาน นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ supwan.pr@kmitl.ac.th
เบอร์โทร สายใน  3011
โทรสาร 02-329-8242

สิริพร สุพรรณดิษฐ

ตำแหน่งงานนักตรวจสอบภายใน
อีเมล์ siriporn.su@kmitl.ac.th
เบอร์โทร สายใน 3011
โทรสาร 02-329-8241                  

โสฬส เหล่าลดา

ตำแหน่งงานนักตรวจสอบภายใน
อีเมล์ solos.la@kmitl.ac.th
เบอร์โทร สายใน 3011
โทรสาร 02-329-8241                  

Scroll to Top