ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 02-329-8242

Author name: Atthaphol

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2566

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 วัน พุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น.

การตรวจนับเงินสดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สจล. (KMID)​

การตรวจนับเงินสดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สจล. (KMID) งานตรวจสอบ ดำเนินการตรวจนับเงินสด โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สจล.  (KMID) โดยเริ่มในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 แล้วเสร็จ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

การประชุมเปิดบ้านงานตรวจสอบ

การประชุมเปิดบ้านงานตรวจสอบ             วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 งานตรวจสอบ จัดงานประชุมเปิดบ้านงานตรวจสอบ เพื่อสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่น ต่องานตรวจสอบ ซึ่งมีภารกิจในการให้ความเชื่อมั่น แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืน โดยหน่วยงานที่เข้าร่วม …

การประชุมเปิดบ้านงานตรวจสอบ เพิ่มเติม »

ภาพบรรยากาศการหารือกับหน่วยรับตรวจ เรื่อง เงินยืมทดรองจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ภาพบรรยากาศการหารือกับหน่วยรับตรวจ เรื่อง เงินยืมทดรองจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565

การตรวจนับเงินสดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การตรวจนับเงินสดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักงานคลัง สำนักอธิการบดี โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรสายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จริยธรรมสำหรับผู้บริหารและกฎหมายสำหรับผู้บริหาร วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรสายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จริยธรรมสำหรับผู้บริหารและ กฎหมายสำหรับผู้บริหาร       งานตรวจสอบ สำนักงานสภาสถาบัน ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรสายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     ในหัวข้อ เรื่อง …

โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรสายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จริยธรรมสำหรับผู้บริหารและกฎหมายสำหรับผู้บริหาร วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เพิ่มเติม »

Scroll to Top