ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 02-329-8242

โครงการ บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมาย

โครงการ บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมาย

งานตรวจสอบภายใน ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในวันที่ 3 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมแคแสด สจล. 

Scroll to Top