ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 02-329-8242

การตรวจนับเงินสดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สจล. (KMID)​

การตรวจนับเงินสดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สจล. (KMID)

งานตรวจสอบ ดำเนินการตรวจนับเงินสด โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สจล.  (KMID) โดยเริ่มในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 แล้วเสร็จ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
Scroll to Top